قیمت میلگرد در اکثر مبادی با افزایش 50 تا 100 تومانی همراه است.