قیمت میلگرد های فولاد کاوه تیکمه داش 20 تومان افزایش یافت.