قیمت میلگرد های فولاد هشترود (دقیقی) 50تومان کاهش یافت.