قیمت میلگرد های صائب تبریز ،نیک صدرای توس و زاگرس ثابت اعلام شد.