قیمت ناودانی و نبشی شکفته مشهد و ظهوریان ثابت اعلام شد.