قیمت میلگرد های فولاد راد همدان 30تومان نسبت به روز گذشته افزایش یافت.