قیمت محصولات فولاد سازان دقیقی 50تومان افزایش یافت.