قیمت میلگرد های صائب تبریز و درشاهین تبریز 10تومان افزایش یافت.