قیمت میلگرد های ارگ تبریز 60 تومان نسبت به ساعات گذشته افزایش یافت.