قیمت میلگرد های در شاهین تبریز 50تومان افزایش یافت.