قیمت میلگرد های آذر فولاد امین 100تومان افزایش یافت.