به گزارش وب سایت عصرآهن؛ بررسی ها نشان می دهد ذخایر سنگ آهن کشور تا 19 سال بعد از 1404، ظرفیت تولید 44 میلیون تن فولاد را خواهد داشت. این آمار بدون در نظر گرفتن اکتشافات جدید و با ظرفیت فعالیتی 80 درصد بدست آمده است.

با توجه به بررسی های انجام شده در این حوزه، تنها 22 درصد از طرح های فولادی کشور در نزدیکی سواحل آبی احداث شده اند. این واقعیت با توجه به بحران آب در کشور، لزوم توسعه ی ظرفیت های فولادی در حاشیه خلیج فارس را نشان می دهد. 
از طرف دیگر توسعه خطوط ریلی جهت رسیدن به هدف 25 هزار کیلومتر خط ریل آهن در سال 1404، نیازمند افزایش بودجه شرکت های ساخت و توسعه ی حمل ونقل می باشد. با توجه به اینکه توسعه ی خطوط ریلی می تواند سودآوری خوبی برای صنعت فولاد کشور داشته باشد، از این رو دولت می تواند با اعطای اوراق مشارکت و پرداخت سود بالای 20 درصد، حجم نقدینگی در این حوزه را افزایش داده و مشکل حمل ریلی مواد معدنی را نیز حل کند.
هم چنین به منظور توسعه ی صادرات و تولید فولاد در مناطق حاشیه ای خلیج فارس، افزایش ظرفیت تولید تا 5.46 میلیون تن فولاد، مد نظر می باشد. این برنامه ریزی با سناریوی 34.2 میلیون تن مصرف و 9.8 میلیون تن صادرات در نظر گرفته شده است.
سناریوی دیگر به منظور توسعه ی صادرات و تولید فولاد در مناطق حاشیه ای خلیج فارس، توسعه ی ظرفیت 12.41 میلیون تنی می باشد. این سناریو با الگوی 26.3 میلیون تن مصرف و 17.7 میلیون تن صادرات می باشد.

منبع: دنیای اقتصاد