login
ورود
04133250280 با ما در تماس باشید
phone

لیست محصولات

میلگردX
بهترین قیمت :  تومان 6,970 100 1398/12/7
بهترین قیمت :  تماس بگیرید
فروشنده : تبریز آهن
تماس مقایسه
فروشگاه بیشتر
نام فروشگاه
قیمت (تومان)
محل بارگیری
فروشنده : شرکت آذر فولاد امین تولید کننده
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 4 رای)
قیمت : 5,000 تومان 0 1398/10/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : تبریز آهن
امتیاز فروشگاه: 4.9 (از 12 رای)
قیمت : 6,970 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : بازرگانی آکات
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 8 رای)
قیمت : 7,000 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تبریز
بهترین قیمت :  تومان 6,870 100 1398/12/7
بهترین قیمت :  تماس بگیرید
فروشنده : تبریز آهن
تماس مقایسه
فروشگاه بیشتر
نام فروشگاه
قیمت (تومان)
محل بارگیری
فروشنده : شرکت آذر فولاد امین تولید کننده
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 4 رای)
قیمت : 4,900 تومان 0 1398/10/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : تبریز آهن
امتیاز فروشگاه: 4.9 (از 12 رای)
قیمت : 6,870 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : بازرگانی آکات
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 8 رای)
قیمت : 6,900 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تبریز
بهترین قیمت :  تومان 6,970 100 1398/12/7
بهترین قیمت :  تماس بگیرید
فروشنده : تبریز آهن
تماس مقایسه
فروشگاه بیشتر
نام فروشگاه
قیمت (تومان)
محل بارگیری
فروشنده : شرکت آذر فولاد امین تولید کننده
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 4 رای)
قیمت : 5,000 تومان 0 1398/10/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : تبریز آهن
امتیاز فروشگاه: 4.9 (از 12 رای)
قیمت : 6,970 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : بازرگانی آکات
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 8 رای)
قیمت : 7,000 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تبریز
بهترین قیمت :  تومان 6,870 100 1398/12/7
بهترین قیمت :  تماس بگیرید
فروشنده : تبریز آهن
تماس مقایسه
فروشگاه بیشتر
نام فروشگاه
قیمت (تومان)
محل بارگیری
فروشنده : شرکت آذر فولاد امین تولید کننده
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 4 رای)
قیمت : 4,900 تومان 0 1398/10/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : تبریز آهن
امتیاز فروشگاه: 4.9 (از 12 رای)
قیمت : 6,870 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : بازرگانی آکات
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 8 رای)
قیمت : 6,900 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تبریز
بهترین قیمت :  تومان 6,730 120 1398/12/8
بهترین قیمت :  تماس بگیرید
فروشنده : بازرگانی آکات
تماس مقایسه
فروشگاه بیشتر
نام فروشگاه
قیمت (تومان)
محل بارگیری
فروشنده : شرکت آذر فولاد امین تولید کننده
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 4 رای)
قیمت : 4,850 تومان 0 1398/10/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : بازرگانی آکات
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 8 رای)
قیمت : 6,730 تومان 120 1398/12/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تبریز
فروشنده : تبریز آهن
امتیاز فروشگاه: 4.9 (از 12 رای)
قیمت : 6,820 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
بهترین قیمت :  تومان 6,730 120 1398/12/8
بهترین قیمت :  تماس بگیرید
فروشنده : بازرگانی آکات
تماس مقایسه
فروشگاه بیشتر
نام فروشگاه
قیمت (تومان)
محل بارگیری
فروشنده : شرکت آذر فولاد امین تولید کننده
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 4 رای)
قیمت : 4,850 تومان 0 1398/10/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : بازرگانی آکات
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 8 رای)
قیمت : 6,730 تومان 120 1398/12/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تبریز
فروشنده : تبریز آهن
امتیاز فروشگاه: 4.9 (از 12 رای)
قیمت : 6,820 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
بهترین قیمت :  تومان 6,730 120 1398/12/8
بهترین قیمت :  تماس بگیرید
فروشنده : بازرگانی آکات
تماس مقایسه
فروشگاه بیشتر
نام فروشگاه
قیمت (تومان)
محل بارگیری
فروشنده : شرکت آذر فولاد امین تولید کننده
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 4 رای)
قیمت : 4,850 تومان 0 1398/10/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : بازرگانی آکات
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 8 رای)
قیمت : 6,730 تومان 120 1398/12/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تبریز
فروشنده : تبریز آهن
امتیاز فروشگاه: 4.9 (از 12 رای)
قیمت : 6,820 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
بهترین قیمت :  تومان 6,730 120 1398/12/8
بهترین قیمت :  تماس بگیرید
فروشنده : بازرگانی آکات
تماس مقایسه
فروشگاه بیشتر
نام فروشگاه
قیمت (تومان)
محل بارگیری
فروشنده : شرکت آذر فولاد امین تولید کننده
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 4 رای)
قیمت : 4,850 تومان 0 1398/10/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : بازرگانی آکات
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 8 رای)
قیمت : 6,730 تومان 120 1398/12/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تبریز
فروشنده : تبریز آهن
امتیاز فروشگاه: 4.9 (از 12 رای)
قیمت : 6,820 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
بهترین قیمت :  تومان 6,730 120 1398/12/8
بهترین قیمت :  تماس بگیرید
فروشنده : بازرگانی آکات
تماس مقایسه
فروشگاه بیشتر
نام فروشگاه
قیمت (تومان)
محل بارگیری
فروشنده : شرکت آذر فولاد امین تولید کننده
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 4 رای)
قیمت : 4,850 تومان 0 1398/10/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : بازرگانی آکات
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 8 رای)
قیمت : 6,730 تومان 120 1398/12/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تبریز
فروشنده : تبریز آهن
امتیاز فروشگاه: 4.9 (از 12 رای)
قیمت : 6,820 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
بهترین قیمت :  تومان 6,730 120 1398/12/8
بهترین قیمت :  تماس بگیرید
فروشنده : بازرگانی آکات
تماس مقایسه
فروشگاه بیشتر
نام فروشگاه
قیمت (تومان)
محل بارگیری
فروشنده : شرکت آذر فولاد امین تولید کننده
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 4 رای)
قیمت : 4,850 تومان 0 1398/10/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
فروشنده : بازرگانی آکات
امتیاز فروشگاه: 5.0 (از 8 رای)
قیمت : 6,730 تومان 120 1398/12/8
تماس بگیرید
محل بارگیری : تبریز
فروشنده : تبریز آهن
امتیاز فروشگاه: 4.9 (از 12 رای)
قیمت : 6,820 تومان 100 1398/12/7
تماس بگیرید
محل بارگیری : تیکمه داش
لیست مقایسه
    تماس با عصر آهن
    تماس با عصر آهن