نحوه ی محاسبه ی وزن و قیمت میلگرد موردنیاز برای ساختمان

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 4 دقیقه

نحوه ی محاسبه ی وزن و قیمت میلگرد موردنیاز برای ساختمان

در هر پروژه ی ساختمانی نیاز به برآورد اولیه و کلی از پروژه مانند هزینه ساخت، میزان مصالح مورداستفاده مدت زمان ساخت پروژه و … داریم. به عنوان مثال یکی از مصالحی که اهمیت فراوانی دارد و نیاز به محاسبه آن داریم، قیمت میلگرد و وزن آن می باشد.

متره و برآورد مصالح ساختمانی

به فرآیند اندازه‌گیری مقدار مصالح مورد نیاز برای اجرای یک پروژه یا محاسبه مقدار مصالح به کار رفته در یک پروژه اجرا شده، متره و قیمت گذاری مصالح به دست آمده را برآورد می گویند. یکی از مهم ترین فاکتورها در متره و برآورد مصالح ساختمانی، محاسبه ی میلگرد مورد استفاده یا همان محاسبه ی وزن میلگرد (متره) و قیمت میلگرد (برآورد) می باشد.حال به بررسی نحوه ی محاسبه ی میلگردها در اجزای مختلف ساختمان می پردازیم.

محاسبه ی میلگرد فونداسیون

محاسبه میلگرد فونداسیون

برای محاسبه ی میلگرد موردنیاز در ساختمان های یک، دو و سه طبقه، ابتدا لازم است تا میلگرد موردنیاز برای مقاطع مختلف فونداسیون، ستون و سقف را به دست آورده سپس به محاسبه ی آن در طبقات بپردازیم. 
میلگردها در پی (فنداسیون) به سه صورت طولی، عرضی و تقویتی قرار داده می شوند، از این رو برای محاسبه ی میلگردها در پی، باید هریک از میلگردهای طولی، عرضی و تقویتی را به طور جداگانه محاسبه کرده و در نهایت باهم جمع نماییم.

1) محاسبه ی میزان میلگردهای طولی موردنیاز برای فنداسیون: 

میلگردهای طولی فنداسیون در طول محور آن و در دو ردیف بالا و پایین اجرا می شوند. برای به دست آوردن وزن میلگرد های طولی، بایستی طول یک میلگرد طولی در محور موردنظر را بدست آوریم. هم کاور و خم میلگرد نیز در محاسبه ی میلگرد طولی باید در نظر گرفته شود.

کاور (پوشش) میلگرد: 

کاور یا پوشش میلگرد، مقدار فاصله ای است که میلگرد باید از سطح بتن روی آن داشته باشد. علت در نظر گرفتن کاور برای میلگرد، جلوگیری از زنگ زدن و خوردگی آن هاست و هم اینکه به راحتی در محل تعیین شده جاگذاری شود.

خم میلگرد:

برای ایجاد گیرش بهتر بین بتن و میلگرد، دو سر میلگردهای طولی و عرضی را خم می کنند که به آن خم میلگرد گویند.
بنابراین برای محاسبه ی طول میلگرد طولی، به این شیوه عمل می کنیم:

فرمول طول میلگرد طولی

2) محاسبه ی میلگرد های عرضی موردنیاز برای فنداسیون:

برای محاسبه ی میلگردهای عرضی نیز همانند میلگردهای طولی عمل می کنیم.

فرمول محاسبه طول میلگرد عرضی

3) محاسبه ی میلگرد های تقویتی موردنیاز برای فنداسیون:

برای محاسبه ی میلگرد های تقویتی در فنداسیون، باید طول میلگرد را در تعداد و وزن واحد طول میلگرد ضرب کنیم. 

حال با توجه به موارد ذکرشده، برای محاسبه ی تعداد میلگردها در پی، ابتدا حداقل عمق فونداسیون را طبق رابطه ی زیر به دست می آوریم:

فرمول محاسبه حداقل عمق فونداسیون

برای به دست آوردن حداقل عرض نوارها نیز، از رابطه ی زیر کمک میگیریم:

حداقل عرض نوار ها

به طور مثال، در یک ساختمان 3 طبقه، حداقل عمق فونداسیون و حداقل عرض نوارها، طبق رابطه برابر است با:

مثال حداقل عمق فونداسیون

توجه داشته باشید که عمق پی نباید کمتر از 50 سانتی متر شود.

مثال حداقل عرض نوار ها

بعد از به دست آوردن حداقل عمق پی و حداقل عرض نوارها، به کمک روابط زیر، بیشترین مقدار میلگرد در پی را بدست می آوریم:

محاسبه بیشترین میلگرد پی

در روابط بالا، b عرض پی، h عمق (ضخامت) پی و d عمق موثر آن است.

محاسبه ی تقریبی میلگرد موردنیاز برای اسکلت ساختمان

برای محاسبه ی تقریبی میلگرد در ساختمان، ابتدا نیاز است که نوع اسکلت ساختمان و نحوه ی میلگرد گذاری آن را بدانیم. سپس با توجه به جدول زیر میزان میلگرد استفاده شده در آن را محاسبه می کنیم:

میلگرد مور نیاز برای اسکلت ساختمان

محاسبه ی تقریبی میلگرد موردنیاز برای ستون ها و سقف

در ساختمان های اسکلت بنتی، میزان تقریبی میلگرد موردنیاز برای هر ستون بین 12 تا 18 کیلوگرم می باشد که این عدد برای ساختمان های با سقف دال دو طرفه حدود 60 تا 85 کیلوگرم میلگرد است.
میزان تقریبی میلگرد موردنیاز برای سقف ها را نیز می توان از جدول زیر استخراج نمود:

میلگرد مورد نیاز برای ستون ها و سقف

محاسبه ی وزن میلگرد موردنیاز برای کل ساختمان

برای محاسبه ی وزن میلگرد موردنیاز کل ساختمان، هر وزن را با یک حرف انگلیسی نشان داده و طبق فرمول زیر عمل می کنیم:

محاسبه وزن میلگرد مورد نیاز سختمان

در این رابطه، Wt وزن کل میلگرد در ساختمان، W1 وزن کل میلگرد در اسکلت ساختمان، W2 وزن کل میلگرد در سقف و W3 وزن کل میلگردها در فونداسیون می باشد.

محاسبه ی کل قیمت میلگرد موردنیاز برای ساختمان:

با داشتن وزن کل میلگرد موردنیاز برای ساختمان و هم چنین با اطلاع از قیمت روز میلگرد، می توان به محاسبه ی قیمت کل میلگرد موردنیاز برای ساختمان پرداخت.
برای اطلاع از قیمت میلگرد، می توانید به سایت عصرآهن مراجعه کرده و از آخرین قیمت روز میلگرد باخبر شوید.