rebar

جدول وزنی میلگرد

ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺯﻥ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺷﺘﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ 6 ﻣﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺯﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

beam

جدول وزنی تیر‌آهن

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻭﺯﻥ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﺮ، ﮐﻮﻟﯿﺲ ﻭ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺍﯼ ﺍﺯ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺯﻥ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ IPE، IPB، IPBv ﻭ IPBl ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ 6 ﻣﺘﺮﯼ ﻭ ﻫﻢ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ 12 ﻣﺘﺮﯼ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺍﺳﺖ.

angle-beam

جدول وزنی نبشی

ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺷﺘﺎﻝ، ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺯﻥ ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﻃﻮﻝ 6 ﻣﺘﺮ ﻭ 12 ﻣﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﯾﺪ.

channel-beam

جدول وزنی ناودانی

ﻧﺒﺸﯽ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ، ﺿﺨﺎﻣﺖ، ﺑﺎﻝ ﻭ ﻃﻮﻝﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﻧﺒﺸﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺰ ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺯﻥ ﻧﺒﺸﯽ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

steel-profile

جدول وزنی پروفیل

ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻭﺯﻥ ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﺯﻥ ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ ﺁﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ ﻭﺯﻥ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺯﻥ ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﺩﺭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

steel-sheet

جدول وزنی ورق

ﻭﺭﻕ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻋﺮﺽ ﻭ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻫﻦﺁﻻﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺁﻫﻨﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻕ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﻧﯿﺰ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺯﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﻭﺯﻥ ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

جدول وزنی میلگرد