rebar

قیمت روز میلگرد

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻋﺼﺮﺁﻫﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻋﺼﺮﺁﻫﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

beam

قیمت روز تیر‌آهن

ﻗﯿﻤﺖ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻫﻦ ﺁﻻﺕ ﻧﻮﺳﺎﻥﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ، ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻋﺼﺮﺁﻫﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

angle-beam

قیمت روز نبشی

ﻧﺒﺸﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻫﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺒﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﺼﺮﺁﻫﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

channel-beam

قیمت روز ناودانی

ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﺟﺰﻭ ﭘﺮﻭﻓﯿﻞﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﻮﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺼﺮﺁﻫﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

steel-profile

قیمت روز پروفیل

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺑﻪ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻋﺼﺮﺁﻫﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

steel-sheet

قیمت روز ورق

ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺭﻕ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻣﺜﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ، ﺍﺑﻌﺎﺩ، ﺭﻭﺵ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﻭﺭﻕ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻋﺼﺮﺁﻫﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

لیست محصولات عصر‌آهن

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺮﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻫﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﯽﺭﺳﻨﺪ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ، ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ، ﻧﺒﺸﯽ، ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﯽ، ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﻭ ﻭﺭﻕ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻋﺼﺮﺁﻫﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﻫﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ، ﺳﺎﯾﺰﺑﻨﺪﯼ، ﻣﻮﺟﻮﺩﯼ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺁﻥ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺼﺮﻑﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﺍﺣﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺁﻫﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎﺯﯼ، ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎﺯﯼ، ﭘﺘﺮﻭﺷﯿﻤﯽ ﻭ... ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﻮﻻﺩ، ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﻭ ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺮ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺎﺯﻩ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﻭ ﺑﺘﻨﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ

ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ، ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝ، ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺭﻭﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ، ﻭﺯﻥ ﻭ ﺳﺎﯾﺰﺑﻨﺪﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮﺥ ﺁﻫﻦ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩﻫﺎﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻋﺼﺮﺁﻫﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺤﻈﻪﺍﯼ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﺶ ﺭﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﮐﺪﺍﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﭼﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮﺍﯼ 6 ﻣﺤﺼﻮﻝِ ﻣﯿﻠﮕﺮﺩ، ﺗﯿﺮﺁﻫﻦ، ﻧﺒﺸﯽ، ﻧﺎﻭﺩﺍﻧﯽ، ﭘﺮﻭﻓﯿﻞ ﻭ ﻭﺭﻕ، ﺻﻔﺤﻪﺍﯼ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻋﻼﻭﻩﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻﺩﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺰﺑﻨﺪﯼ، ﻃﻮﻝ ﺷﺎﺧﻪ، ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎﺭﻩ 0414180 ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎﺷﯿﺪ.